BRAND

Thương hiệu

Brand Valuation

Định giá thương hiệu

Giá trị thương hiệu là thước đo, thể hiện tầm vóc của thương hiệu. Ngoài ra, giá trị thương hiệu chính là thước đo chính xác nhất để đánh giá hiệu quả của việc phát triển thương hiệu

Brand Strength

Sức mạnh thương hiệu

Sức mạnh thương hiệu đánh giá sức khỏe bên trong của thương hiệu thông qua nhiều chỉ số khác nhau. FAVI Brand Strength (FBS) là bộ chỉ số đánh giá sức mạnh thương hiệu do FAVI nghiên cứu và triển khai.

Our procedure

Quy trình định giá thương hiệu