Tài sản vô hình

Tài sản vô hình

Thẩm định giá tài sản vô hình

Đối tượng thẩm định

 • Quyền mang lại lợi ích kinh tế đối với các bên được quy định cụ thể tại hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật: quyền thương mại, quyền khai thác khoáng sản …
 • Các mối quan hệ phi hợp đồng mang lại lợi ích kinh tế cho các bên, các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp hoặc các chủ thể khác: danh sách khách hàng, cơ sở dữ liệu ….
 • Các tài sản vô hình khác như: nhãn hiệu (thương hiệu), sáng chế …

Mục đích của thẩm định giá tài sản vô hình

Định giá tài sản vô hình là hoạt động định giá giá trị của tài sản vô hình nhằm mục đích:

 • Mua bán, chuyển nhượng
 • Cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn
 • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Chứng minh năng lực tài chính

Phương pháp thẩm định giá

 • Phương pháp tài sản
 • Phương pháp vốn hóa thu nhập
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Phương pháp so sánh thị trường

Danh mục hồ sơ

 • Bằng cấp, quyết định của cơ quan có thẩm quyền xác nhận quyền sở hữu tài sản vô hình
 • Các hợp đồng, thỏa thuận kinh tế có liên quan đến tài sản vô hình
 • Tập hợp chi phí có liên quan đến tài sản vô hình
 • Bằng chứng chứng minh tính hiệu quả kinh tế khi áp dụng hoặc sử dụng tài sản vô hình
 • Các tài liệu khác có liên quan.