Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Đối tượng thẩm định

 • Doanh Nghiệp Nhà Nước
 • Doanh Nghiệp Cổ Phần
 • Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • Công ty Liên Doanh
 • Công ty TNHH

Mục đích của thẩm định giá doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp là hoạt động định giá giá trị hữu hình và giá trị vô hình của doanh nghiệp. Mục đích thẩm định giá doanh nghiệp bao gồm:

 • Cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn
 • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp
 • Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng
 • Chứng minh năng lực tài chính

Phương pháp thẩm định giá

 • Phương pháp tài sản
 • Phương pháp vốn hóa thu nhập
 • Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Phương pháp so sánh thị trường
 • Phương pháp định lượng lợi thế thương mại

Danh mục hồ sơ

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc (nếu có)
 • Biên bản góp vốn, liên kết, góp vốn thành lập Công ty
 • Các dữ liệu về tài chính
 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng cân đối tài khoản
 • Thuyết minh báo cáo tiền tệ
 • Các thông tin liên quan khác về tài sản doanh nghiệp cần thẩm định