kinh-nghiem-kien-thuc-tu-tin

Định giá thương hiệu

Công việc tư vấn định giá thương hiệu trên thế giới được coi là bắt đầu từ những năm 1980 của thế kỷ trước với ví dụ điển hình là việc định giá các thương hiệu của Tập đoàn Rank Hovis Mcdougall do Công ty Tư vấn Interbrand thực hiện.

Việc định giá thương hiệu được thực hiện theo các cách tiếp cận định giá truyền thống: Chí phí, Thị trường và Thu nhập. Trong đó, khi sử dụng cách tiếp cận định giá theo Thu nhập, các nhà nghiên cứu đã phát triển một số phương pháp chuyên biệt cho định giá thương hiệu như: phương pháp giá bán cao hơn (Price premium method); phương pháp doanh thu bán cao hơn (Volume premium method); phương pháp phân chia thu nhập (Income split method); phương pháp thu nhập vượt trội nhiều kỳ (Multi-period excess earnings method); phương pháp dòng tiền gia tăng (Incremental cash flow method);

Trong tư vấn định giá thương hiệu tại Việt nam, Công ty Favi, ngoài việc áp dụng các phương pháp chuyên biệt được áp ụng rộng rãi trên thế giới, còn phát triển giải pháp chuyên biệt của mình được đưa vào trong phần mềm định giá FaviValue ®.

Kết quả định giá thương hiệu được sử dụng với các mục đích: Báo cáo giá trị thương hiệu; Chuyển giao thương hiệu; Giải quyết tranh chấp; Quản trị chiến lược; Thanh lý giải thể; Tranh tụng trước tòa; Báo cáo thương niên cho các cổ đông/nhà đầu tư; Huy động vốn,..