Định giá công nghệ

Định giá công nghệ

Định giá công nghệ là một công việc rất phức tạp do “bản chất phức tạp của công nghệ”. Cũng như đối với các tài sản khác, việc định giá công nghệ được thực hiện theo các cách tiếp cận định giá truyền thống: Chí phí, Thị trường và Thu nhập. Ngoài ra người ta còn sử dụng cách tiếp cận định giá “hỗn hợp” trên cơ sở kết hợp cách tiếp cận định giá Thị trường và Thu nhập.

Trong đó, khi sử dụng cách tiếp cận định giá theo Thu nhập, các nhà nghiên cứu đã phát triển một số phương pháp chuyên biệt cho định giá thương hiệu như: phương pháp giá bán cao hơn (Price premium method); phương pháp doanh thu bán cao hơn (Volume premium method); phương pháp phân chia thu nhập (Income split method); phương pháp thu nhập vượt trội nhiều kỳ (Multi-period excess earnings method); phương pháp dòng tiền gia tăng (Incremental cash flow method); Phương pháp Hệ số công nghệ (Technology factor method); phương pháp tùy chọn giá (Options pricing method).

Trong tư vấn định giá công nghệ tại Việt nam, Công ty Favi, ngoài việc áp dụng các phương pháp chuyên biệt được áp ụng rộng rãi trên thế giới, còn phát triển giải pháp chuyên biệt của mình được đưa vào trong phần mềm định giá FaviValue ®.

Kết quả định giá công nghệ được sử dụng với các mục đích: Đầu tư sản xuất; Chuyển giao công nghệ; Giải quyết tranh chấp; Quản trị chiến lược; Thanh lý giải thể; Tranh tụng trước tòa;Huy động vốn,..