Ảnh hưởng của COVID lên giá trị thương hiệu

Ảnh hưởng của COVID lên giá trị thương hiệu

Ảnh hưởng của COVID, giá trị các thương hiệu trên thế giới mất hơn 1 nghìn tỷ Đô la

Theo Brand Finance, do ảnh hưởng của COVID, giá trị các thương hiệu trên thế giới bị giảm khoảng 1 nghìn tỷ đô la so với thời điểm hãng này định giá các thương hiệu Top 500 Global vào 01/01/2020. Cụ thể, ảnh hưởng của COVID đến các thương hiệu thuộc các bảng xếp hạng của Brand Finance như sau: