Hội nghị thường niên giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá – Ninh Bình – Năm 2021

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ngày 16/4/2021, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị thường niên giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá tại Khách sạn The Reed – Ninh Bình. Công ty TNHH FAVI cùng đại diện của gần 200 doanh nghiệp đã có mặt tham dự Hội nghị. 

Nội dung của Hội nghị:

(1) Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá năm 2019, 2020; Báo cáo kết quả kiểm tra doanh nghiệp thẩm định giá năm 2020 và Công bố kết quả đánh giá chất lượng của các doanh nghiệp thẩm định giá năm 2020.

(2) Triển khai, giới thiệu và xin ý kiến một số văn bản quy phạm pháp luật.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch